یکی از رایج ترین خطاهایی که هنگام آپدیت بسته های نصبی به نسخه 3.8 بوجود می آید که اغلب آنها در فریم ورک Helix3 گزارش شده است، خطای زیر می باشد: 

Fatal error: require_once(): Failed opening required '...\libraries/joomla/document/html/renderer/head.php' (include_path='.;C:\php\pear') in error.php on line 43

برای رفع این خطا می توانید به مسیر templates/(template-name)/error.php رفته و خط
 require_once(JPATH_LIBRARIES.'/joomla/document/html/renderer/head.php');
را پیدا نمایید.

و به جای خط بالا کد های مقابل را وارد کنید تا خطا برطرف گردد.
$header_contents = ‘’;
if(!class_exists(‘JDocumentRendererHead’)) {
     $head = JPATH_LIBRARIES . ‘/joomla/document/html/renderer/head.php’;
      if(file_exists($head)) {
        require_once($head);
      }
}