اخبار و اطلاعیه ها

اخبار مربوط به نسخه های جدید منتشر شده ، بحث و بررسی امکانات سیستم ها ، اطلاعیه های مربوط به فروشگاه ، ارائه و بحث درباره اخبار هک و امنیت سیستم ها